THE FORE-BEARERS

Kalyan

Convenor

Kalyan

Pranu

Co-Convenor

Pranu

Sagar

Sagar

Co-Convenor

Ronith

Core Team Advisor

Ronith

Core Team Advisor

Ashutosh

Gen.Seceratary Cultural Council

Ashutosh

MARKETING TEAM

Yogesh

Yogesh

Prakarsh

Prakarsh

Arun

Arun

Rajesh

Rajesh

Prachet

Prachet

PUBLICITY TEAM

Kalpesh

Kalpesh

Sumanth

Sumanth

Sanprit

Sanprit

Deepesh

Deepesh

Sumit

Sumit

Anuj

Anuj

Alok

Alok

EVENTS TEAM

Prakhar

Prakhar

Arunnoday

Arunnoday

PR TEAM

Parth

Parth

Kanvar

Kanvor

OPERATIONS TEAM

Nikhil

Nikhil

Sagar

Nikhil

Nitish

Ph: +918960507083

Nitish

MEDIA TEAM

Shubham

Shubham

Mayank

Mayank

Shravani

Shravani

Piyush

Piyush

TECH TEAM

Rishabh

Rishabh

Arjun

Arjun

Hemanth

Ph: +919454690330

Hemanth

  • 日本語
  • English
English