CORE TEAM

POST HOLDERS

CO-CONVENOR

Mohit Sharma

CONVENOR

Utsav Gandhi

CO-CONVENOR

Rishab Agarwal

MARKETING

Jagdish

Priyanshu

Tanay

Yashika

PUBLICITY

Sharad

Utkarsh

Vaibhav

Pankaj

Neeraj

Vasu

Harsh

Naveen

Pranav

Yash

PUBLIC    RELATION

Arjun

Ansh

EVENTS

Manoj

Kamal

LOGISTICS   AND   OPERATIONS

Jadhav Sai

Sai Kesana

Atri

Kiran Goud

Nitheesh

Aravind

TECHNICAL

Parth

Vaibhav

Pankaj

Vaibhav

DESIGN   TEAM

Sudhanshu

CONTENT   &   CREATIVE

Khyati

Anjali

CULTURAL   COUNCIL

Shreyash

Apoorv

Anshula